Cursusvoorwaarden van Cursus Centrum Cambium®

Cursusvoorwaarden van Cursus Centrum Cambium®

Artikel 1 Definities

 1. Het Cursus Centrum Cambium® is onderdeel van de Nationale Bomenbank bv.
 2. Cursus: hieronder wordt verstaan training, symposium, seminar of workshop
 3. Cursist: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt of heeft ingeschreven bij een door Cursus Centrum Cambium® georganiseerde cursus.
 4. Aanmelding: het door de deelnemer schriftelijk kenbaar maken aan het Cursus Centrum Cambium® dat hij/zij een cursus wil volgen, georganiseerd door Cursus Centrum Cambium®.
 5. Cursusgeld: het bedrag dat door de cursist aan Cursus Centrum Cambium® moet worden betaald om de cursus te mogen volgen.

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving

 1. De aanmelding voor een cursus bij Cursus Centrum Cambium® vindt plaats door het aanmeldingsformulier. Aanmelding kan slechts plaatsvinden voor de volledige cursus tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. Door aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde cursusgeld.
 3. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Cursus Centrum Cambium® de inschrijving schriftelijk aan de cursist heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 4. Bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij inschrijving voor de eerstvolgende cursus.
 5. Cursus Centrum Cambium® is gerechtigd de inschrijving van een cursist met opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3 Annulering van de inschrijving

 1. Een cursist die zich heeft aangemeld en is ingeschreven verplicht zich het cursusgeld te voldoen, na ontvangst van definitieve plaatsing, tenzij anders is overeengekomen. Bij afzien van deelname zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • € 50,00 Euro administratiekosten bij annulering op een tijdstip eerder dan 21 dagen voor de start van de cursus.
  • 60% van het totale cursusgeld bij annulering op een tijdstip binnen de 21 dagen voor de start van de cursus.
  • 100% van het totale cursusgeld bij annulering nadat de cursus is gestart.
  • De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer de cursist of zijn/haar werkgever, in overleg met Cursus Centrum Cambium® , de plaats door een andere cursist te laten innemen.
 2. Een annulering dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

Artikel 4 Cursusgeld

 1. De hoogte van het cursusgeld is vermeld op de informatiebladen van de betreffende cursussen en op de website van Cursus Centrum Cambium®.
 2. Na inschrijving ontvangt de cursist een factuur, voor aanvang van de cursus dient de factuur betaald te zijn. Pas na ontvangst van het cursusgeld door Cursus Centrum Cambium® is de cursist gerechtigd de cursus te volgen.

Artikel 5 De cursus

 1. Cursus Centrum Cambium® heeft het recht om een cursus voor aanvang af te gelasten onder het voorbehoud van onvoldoende aanmeldingen en inschrijvingen, zonder dat dit tot schadevergoeding leidt. Betrokkenen worden over en dergelijke annulering ingelicht. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het betaalde cursusgeld.
 2. Cursus Centrum Cambium® is niet aansprakelijk voor de kosten van eventuele reeds aangeschafte materialen
 3. Cursus Centrum Cambium® is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de cursus en/of het docenten/instructeursteam aante brengen.

Artikel 6 Auteursrechten

Cursus Centrum Cambium® is rechthebbende op de auteursrechten op het aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, scan of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Cursus Centrum Cambium®.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Cursus Centrum Cambium® erkent geen aansprakelijkheid voor zaakschade in verband met eventuele onjuistheden, behoudens voor zover deze zou worden gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering die Cursus Centrum Cambium® is aangegaan.

Artikel 8 Geschillenregeling

Op een met Cursus Centrum Cambium® aangegane overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.