Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en alle daaruit voortvloeiende Opdrachten, van Nationale Bomenbank B.V en alle aan haar gelieerde ondernemingen.
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • A.I.O.V. : de onderhavige "Algemene Inkoopvoorwaarden Nationale Bomenbank BV "
 • Opdrachtgever: Nationale Bomenbank bv en alle aan haar gelieerde ondernemingen.
 • Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie de Opdracht is gericht, respectievelijk 
  aan wie de Opdracht is verleend;
 • Opdracht: de overeenkomst welke tot stand komt met de door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten;
 • Principaal: de opdrachtgever van de Nationale Bomenbank B.V.
 • Overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van een Opdracht:
 • Aanvrage: iedere van de Opdrachtgever afkomstige mededeling, in welke vorm ook, waarmee de Opdrachtgever verzoekt of en onder welke voorwaarden degene tot wie die mededeling gericht is, bereid is om een Opdracht van de Opdrachtgever te aanvaarden

Woorden in enkelvoud hebben ook betrekking op het meervoud en vice versa indien de context waarin zij gebruikt worden dit met zich meebrengt.

Iedere Opdracht wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van totstandkoming van een hoofdaannemingsovereenkomst of overige overeenkomst met het oog op de uitvoering waarvan de Opdracht wordt verleend, tussen Opdrachtgever en Principaal, alsmede goedkeuring van de Opdrachtnemer door Principaal.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze A.I.O.V. van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten, onder welke naam of titel ook, betreffende de levering of ter beschjkkingstelling door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van goederen of diensten ongeacht van aard of soort..Opdrachtgever wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden van de hand.
 2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen kan van deze A.I.O.V. worden afgeweken.
 3. De Opdrachtnemer met wie eenmaal op de A.I.O.V. werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze A.I.O.V. op latere overeenkomsten tussen hem en Opdrachtgever, tenzij afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. De overeenkomst betreffende het kopen van goederen en (bijbehorende) diensten (de "Opdracht"), komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk.

  Opdrachtnemer dient de hem toegezonden Opdracht ongewijzigd en ondertekend aan Opdrachtgever te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending Opdracht. Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de Opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de Opdracht en onder toepasselijkheid van deze A.I.O.V.

  Op alle Opdrachten van Opdrachtgever zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:
  -a.alle op de Opdracht betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen en de daarbij behorende tekeningen evenals de bij het voorgaande behorende processen-verbaal en/of sta(a)t(en) van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen;
  b.deze A.I.O.V.;
  c. de bepalingen van de hoofdaannemingsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Principaal
  voorzover verband houdende met de levering en/of het werk, waarvoor door Opdrachtgever 
  aan Opdrachtnemer Opdracht is verstrekt.

  Het bepaalde in de Opdracht prevaleert te allen tijde boven het gestelde onder lid a., b. en c.
 2. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de onder artikel 3. lid 1.a., lid 1.b. of lid 1.c genoemde bepalingen en/of stukken zullen de eerder genoemde prevaleren boven de later genoemdeBij onderlinge tegenstrijdigheid van de bepalingen en/of stukken als bedoeld in artikel 2. lid 2.a. komt geen der bepalingen en/of stukken voorrang boven de ander toe, doch dienen de bepalingen en/of stukken in onderling verband te worden bekeken, onverminderd het bepaalde in artikel 2. lid 5.
 3. De technische specificatie en/of het bestek, de daarbij behorende tekeningen, processen-verbaal, alsmede de sta(a)t(en) van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen liggen voor Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ter inzage. Desgevraagd zullen van deze stukken aan Opdrachtnemer kopieën worden verstrekt: Opdrachtnemer wordt geacht inzage te hebben gehad in het bestek en alle tekeningen en ter zake relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen, en behoudens ingeval de Opdrachtnemer op de voet van het vierde lid van dit artikel om opheldering zal hebben gevraagd, komt aan de Opdrachtnemer nimmer enig beroep toe op onvolledigheid, onjuistheid of onduidelijkheid van enige door de Opdrachtgever verstrekte of te verstrekken gegevens.
 4. Indien Opdrachtnemer in de Opdracht kennelijke onduidelijkheden c.q. manco's ontmoet, is hij verplicht Opdrachtgever daarop onverwijld te wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat:

Artikel 4 Hoedanigheid en kwaliteitseisen van te leveren zaken

 1. De geleverde zaken moeten aan de Opdracht beantwoorden. Indien dit niet het geval is, zal Opdrachtgever hieromtrent de Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte brengen. De Opdrachtgever heeft dan het recht om hetzij Opdrachtnemer alsnog in gelegenheid te stellen tot levering conform de Opdracht over te gaan, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
 2. Opdrachtnemer staat er voor in dat de zaken van goede kwaliteit zijn, vrij van constructie-, materiaal- en fabricagefouten, aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en afwerking voldoen, en 
  beantwoorden aan de in de Opdracht vermelde specificaties en de omschreven prestaties.
 3. De zaken en (bijbehorende) diensten moeten in ieder geval voldoen aan terzake door of vanwege de Nederlandse overheid vastgestelde kwaliteits-en veiligheidseisen. Indien de wetgeving verschillende kwaliteitscategorieën kent, wordt, indien geen nadere aanduiding is afgesproken, uitgegaan van de voor de Opdrachtgever gunstigste categorie. Indien bij Opdrachtnemer onduidelijkheid bestaat over de kwaliteitseisen in relatie tot de toepassing, dan heeft Opdrachtnemer de plicht zich daarover te informeren.
 4. Indien op de geleverde zaken montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften van toepassing zijn, dienen deze door de Opdrachtnemer in de Nederlandse taal te zijn bijgevoegd.
 5. Bij levering van grond en bouwstoffen dient altijd een kwaliteitsaanduiding vermeld te worden op de leverbon en/of factuur. Indien geen kwaliteitsaanduiding is vermeld, dan vindt alsnog keuring plaats volgens artikel 5.
 6. Indien kwaliteitskeurmerken en verklaringen, certificaten e.d. van toepassing zijn op de levering, dan wordt de levering niet eerder geacht te zijn voltooid dan op het moment dat alle documenten, die aantonen dat aan de bepaalde kwaliteit is voldaan, in het bezit zijn van de Opdrachtgever.
 7. De verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten onder meer: de door hem te verrichten levering en het uit te voeren werk goed en deugdelijk en geheel conform de bepalingen van de Opdracht uit te voeren;
 8. De Opdrachtgever dient te beschikken over, en op verzoek van Opdrachtgever te tonen, zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de bedrijfsvereniging dat verstrekt, alsmede een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en daarnaast, Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, de originele G-rekening-overeenkomst;
 9. Eén maal per kwartaal op eigen initiatief van Opdrachtnemer, dient de Opdrachtnemer een originele verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en een originele verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de belastingdienst, zoals bedoeld in de in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen;
 10. De Opdrachtnemer dient zich te onthouden van het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan Principaal van Opdrachtgever, dan wel het aangaan van overeenkomsten met Principaal, betreffende uitbreidingen, vervangingen of wijzigingen van het door Principaal aan Opdrachtgever opgedragen werk;
 11. De Opdrachtnemer dient voor eigen rekening zijn werk, materieel en materialen, alsmede zijn aansprakelijkheid deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek aan Opdrachtgever afschrift verschaffen van de betreffende verzekeringspolis(sen).;

Artikel 5 Beproeving en keuring

 1. Zonder daartoe gehouden te zijn en onverminderd de verplichtingen van de Opdrachtnemer om zonder meer te leveren geheel conform de bepalingen van de Opdracht, heeft de Opdrachtgever of een door of namens Opdrachtgever aan te wijzen gemachtigde te allen tijde het recht de zaken te beproeven of te keuren, hetzij tijdens ontwerp en fabricage, hetzij op het moment dat ze bij Opdrachtnemer gereed staan voor verzending, hetzij op het adres van aflevering en/of adres van verwerking.
 2. Indien keuring dient te geschieden in de fabriek, het magazijn en/of opslag van Opdrachtnemer of zijn toeleverancier, zal hij Opdrachtgever schriftelijk mededelen wanneer de zaken ter keuring gereed 
  zijn. Indien keuring op verzoek van Opdrachtgever en eventueel volgens aanwijzingen van Opdrachtgever door Opdrachtnemer geschiedt, zal hij Opdrachtgever een afschrift van zijn keuringsrapport(en) zenden.
 3. Beproeving en keuring in het bedrijf van Opdrachtnemer houdt in geen enkel opzicht levering of acceptatie van de betrokken zaken in.
 4. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever en/of zijn gemachtigde het recht van toegang verlenen, of medewerken tot het verlenen hiervan, tot de fabriek, het magazijn en/of opslag van Opdrachtnemer of zijn toeleveranciers voor beproeving en keuring en aan Opdrachtgever of zijn gemachtigde alle hulpmiddelen, gegevens en werkkrachten ter beschikking stellen, die voor de beproeving en keuring nodig zijn.
 5. Alle op de beproeving en keuring in de fabriek, het magazijn en/of opslag van Opdrachtnemer of zijn toeleveranciers vallende c.q. betrekking hebbende kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer, met uitzondering van de kosten van het door Opdrachtgever met de beproeving en keuring belaste personeel en/of die van zijn gemachtigde(n).
 6. Opdrachtnemer is gehouden beproefde en goedgekeurde zaken uitdrukkelijk te waarmerken als zijnde voor Opdrachtgever bestemd.
 7. Indien een aanvullende keuring noodzakelijk blijkt, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

Artikel 6 Afval

 1. Door het aanvaarden van een Opdracht staat de Opdrachtnemer er voor in dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen (vergunningen, erkenningen e.d.) die van toepassing zijn op het leveren en/of transporteren 
  van het overeengekomen product of dienst. Hierbij wordt door Opdrachtnemer rekening gehouden met de beoogde toepassing van het product of dienst door de Opdrachtgever of diens Principaal.
 2. Indien de Opdracht (mede) betrekking heeft op het door de Opdrachtnemer afvoeren , innemen, verwijderen of verwerken van afval van welke soort of aard ook, dan dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor alle terzake krachtens algemeen verbindend voorschrift verplichte administratieve en overige handelingen of voorbereidingen daartoe. Indien daarbij de toestemming of medewerking van de Opdrachtgever krachtens dergelijke voorschriften vereist is, zal de Opdrachtgever dergelijke toestemming of medewerking verlenen.

Artikel 7 Verpakking en verzending

 1. De zaken moeten conform hetgeen de Opdracht daaromtrent bepaalt, en overigens op zodanige wijze door de Opdrachtnemer verpakt, verladen en beveiligd worden, dat zij het adres van aflevering in goede staat kunnen bereiken.
 2. De zaken reizen voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Alle beschadigingen, vermissingen of overige tekortkomingen aan de krachtens de Opdracht te leveren zaken, ongeacht of deze zijn ontstaan bij het laden, tijdens het transport en/of bij het lossen, zijn voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij wordt aangetoond, dat de schade uitsluitend en alleen is ontstaan door schuld van Opdrachtgever.

Artikel 8 Prijs

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de prijs vast en geldt hij voor levering franco op de plaats of plaatsen en wijze als overeengekomen, inclusief de kosten voor verpakking, 
  transportverzekering, exclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Alle prijzen vermeld in de Opdracht zijn niet onderhevig aan toepassing van enige
  prijswijzigingsformule. Tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, omvatten zij onder meer de kosten van teken- en berekenwerk, al het benodigde materiaal, apparatuur en documenten, de kosten van inkoop, transport, emballage, heffingen, belastingen (met uitzondering van BTW.), verzekeringen, vergunningen, premies, materieel, toezicht, arbeid, certificering, reproductie, communicatie en alle andere zaken al of niet van tijdelijke aard nodig om de Opdracht te voltooien, alsmede honoraria, overheadkosten en winst.
 3. Meerwerk en/of andere afwijkingen van de Opdracht, ook wanneer het een bezuiniging of een verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze tevoren door Opdrachtnemer zijn aangemeld en schriftelijk door Opdrachtgever zijn opgedragen

Artikel 9 Levering

 1. De eigendom en het risico voor de te leveren zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de zaken door Opdrachtgever op de in de Opdracht bepaalde plaats en wijze in ontvangst zijn genomen, tenzij de zaken niet aan de overeenkomst voldoen.
 2. Opdrachtnemer is gehouden de zaken af te leveren binnen respectievelijk op de overeengekomen tijdstippen. De overeengekomen tijdstippen worden geacht een fatale termijn te zijn, zodat de Opdrachtnemer bij overschrijding daarvan onmiddellijk in verzuim zal zijn, zonder dat daartoe door de Opdrachtgever nog enige ingebrekestelling en/of het gunnen van een nadere termijn om alsnog na te komen, zal zijn vereist.
 3. Onverminderd de gehoudenheid van opdrachtnemer om te leveren uiterlijk op de overeengekomen tijdstippen, zal de Opdrachtnemer zodra hij een overschrijding van het tijdstip van levering verwacht, hij dit onmiddellijk aan Opdrachtgever mededelen met eventuele vermelding van de omstandigheden, die tot vertraging aanleiding geven.
 4. Bij overschrijding van het tijdstip van levering heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe c.q. daarvoor enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Ingeval van ontbinding als hiervoor bedoeld zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is aanvaard en eventueel met verrekening van hetgeen Opdrachtgever volgens de wet toekomt als schadevergoeding op grond van toerekenbare tekortkoming.
 5. Opdrachtnemer moet zich na voltooiing van de Opdracht, of een zodanig gedeelte ervan, dat (gedeeltelijke) betaling kan worden gevorderd, van een door de ploegleider/voorman of uitvoerder van Opdrachtgever ondertekende opdrachtbon voorzien. Deze opdrachtbon is nodig voor de administratie van Opdrachtgever, maar geeft nog geen recht op betaling.

Artikel 10 Toerekenbare tekortkoming

 1. De Opdrachtgever heeft het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van het -anders dan door overmacht- niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Opdracht door Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever door het toerekenbare tekortkomen van Opdrachtnemer genoodzaakt is de zaken of diensten elders tegen hogere prijs te betrekken, dan zullen de daardoor voor Opdrachtgever ontstane meerkosten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 11 Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voorzover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzonder aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever behoudt zich het pandrecht op alle aan haar geleverde of te leveren goederen voor, voor schulden die de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft of zal krijgen.

Artikel 12 Garantie

 1. De Opdrachtgever is gehouden om, zodra hem van enig gebrek in het geleverde is gebleken, daarvan met bekwame spoed opgave te doen aan de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gehouden enig door Opdrachtgever bij hem aangemeld gebrek zo spoedig mogelijk, zonder kosten voor Opdrachtgever, te verhelpen. Ook bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor demontage, vervoer en montage worden door Opdrachtnemer gedragen. Indien op grond van deze verplichting door Opdrachtnemer zaken of onderdelen daarvan zijn gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte van deze zaken het bepaalde in dit artikel 12 onverminderd van toepassing zijn.
 2. Indien in de overeenkomst geen andere garantietermijn is opgenomen, zal een garantietermijn gelden voor de duur dat het geleverde naar zijn aard en bestemming zonder gebreken zou behoren te zijn of te blijven, doch tenminste voor de duur van één jaar.
 3. De garantietermijn gaat in op het moment van aflevering, zoals bedoeld in artikel 9 lid 1.
 4. De onderhoudstermijnen van Opdrachtnemer zijn ten minste gelijk aan de onderhoudstermijnen,
  welke voor Opdrachtgever voortvloeien uit de hoofdaannemingsovereenkomst met Principaal. Zelfs indien het werk van Opdrachtnemer eerder gereed is dan het tijdstip waarop het werk overeenkomstig de hoofdaannemingsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Principaal geheel is opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn van Opdrachtnemer pas op hetzelfde moment als de onderhoudstermijn die Opdrachtgever met Principaal voor het werk is overeengekomen.

Artikel 13 Betaling

 1. Betaling geschiedt op door Opdrachtgever te bepalen wijze uiterlijk 45 dagen na ontvangst van de factuur.
 2. Facturen dienen, voorzien van de in artikel 9.5. bedoelde bonnen, aan Opdrachtgever te worden toegezonden. Eventuele Opdrachten voor meer- en minderwerk alsmede wijzigingen als bedoeld in artikel 8.3, dienen door Opdrachtnemer afzonderlijk te worden gefactureerd.
 3. Opdrachtgever zal slechts betalen, zodra de levering/het werk of het gedeelte waarop een (termijn)betaling betrekking heeft door Opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd en nadat Opdrachtnemer haar desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken werknemers, (onder)aannemers of overige derden, het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat hij, waar zulks is vereist, de voor deze personen verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing heeft betaald.
 4. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door Opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing, waarvoor hij Ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Indien met Opdrachtnemer een bepaald percentage is overeengekomen, dat van het loonkostenbestanddeel door Opdrachtgever op de G-rekening zal worden gestort, is Opdrachtgever gerechtigd dit percentage te wijzigen, indien en voor zover mocht blijken dat het overeengekomen percentage als bedoeld niet overeenstemt met de door Opdrachtnemer werkelijk verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing.
 5. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonheffing van de onderaanneemsom in te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging en/of de ontvanger directe belastingen te voldoen. In de gevallen als bedoeld in artikel 13. lid 3. en dit lid 4. is Opdrachtgever door betaling hiervan jegens Opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
 6. Opdrachtnemer is gehouden om binnen twee maanden volgende op de oplevering van het werk zijn rekening ter zake van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij Opdrachtgever in te dienen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht op Opdrachtgever te hebben prijsgegeven.
 7. Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door Opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde kopie van de Opdracht door Opdrachtgever is terugontvangen.
 8. Opdrachtgever is niet verplicht tot betaling van de facturen indien deze niet zijn vergezeld van de door de uitvoerder van Opdrachtgever ondertekende bonnen c.q. afrekenstaten als bedoeld in artikel 9.5.
 9. Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever om aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonheffing die verband houden met het aan hem opgedragen werk stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. .Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, die door of in verband met de uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan uit of ten gevolge van gedragingen, nalaten daaronder begerepen, van de Opdrachtnemer, diens personeel of andere personen door hem bij de uitvoering van de Opdracht betrokken, dan wel ten gevolge van het, in meeste brede zin des woords, niet voldoen van de door Opdrachtnemer geleverde za(a)ke(n). Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en kosten, die Opdrachtgever en/of derden, daaronder begrepen Principaal, ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad van Opdrachtnemer mocht(en) lijden.
 2. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is als vermeld in artikel 14 lid 1, dan is hij verplicht de volledige schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, gemis aan omzet of winst, verlies van goodwill, (vervangende) arbeidskosten, alsmede indirecte schade, aan de Opdrachtgever te vergoeden.
 4. .Opdrachtnemer verplicht zich zijn aansprakelijkheid en risico's als hiervoor in lid 1 omschreven door adequate en toereikende verzekering te dekken. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ten bewijze hiervan een afschrift van de polis aan Opdrachtgever overhandigen.
 5. Opdrachtnemer is gehouden een voor Opdrachtgever genoegzame verzekering voor zijn aansprakelijkheid af te sluiten. Opdrachtgever Is gerechtigd om een kopie van de polis op te vragen.
  Bij inhuur van materieel geldt hier met name schade ontstaan aan kabels en leidingen..
 6. Opdrachtgever is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle door Opdrachtnemer veroorzaakte schade direct en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te vergoeden en/of te herstellen. De kosten hiervan, vermeerderd met ter zake door Opdrachtgever betaalde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, zullen alsdan onverwijld door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed en kunnen alsdan zonder meer door Opdrachtgever op de contractprijs in mindering worden gebracht c.q. op aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen worden ingehouden.
 7. Voor zover het door Opdrachtnemer niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zal hebben, dat Opdrachtgever jegens derden, daaronder begrepen Principaal, aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid, alsmede voor de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden ingevolge artikel 6:171 BW.

Artikel 15 Inbreuk op patenten e.d.

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die vooropdrachtgever of voor derden mocht ontstaan ten gevolge van enige inbreuk of beweerde inbreuk op patenten, octrooien, licenties, auteursrechten, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsnaam of handelsmerk dan wel soortgelijke rechten. Tevens vrijwaart opdrachtnemer opdrachtgever voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade ten gevolge van een inbreuk als hierboven bedoeld.
 2. Tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden en procedures die door Opdrachtgever zijn verstrekt, blijven eigendom van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld c.q. openbaar worden gemaakt, of anderszins benut worden dan uitsluitend voor de onderhavige Overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht voornoemde stukken aan Opdrachtgever kosteloos te retourneren, indien Opdrachtgever na levering/oplevering daartoe schriftelijk verzoekt.
 3. Zaken en werkwijzen die Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld, mogen niet dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door Opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend aan de Opdrachtgever ter beschikking en wordt door Opdrachtnemer niet aan derden bekend gemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden aangewend dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle van Opdrachtgever verkregen gegevens, informatie of know-how, waarvan Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid had kunnen en moeten begrijpen.

Artikel 16 Onderaanneming

 1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever mag Opdrachtnemer de Opdracht niet geheel of gedeeltelijk door derden laten of doen uitvoeren.
 2. Schriftelijke toestemming, als hiervoor bedoeld, ontheft Opdrachtnemer niet van enige verplichting uit hoofde van de aan hem verstrekte opdracht en/of de door hem met Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 17 Beëindiging

 1. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de Opdracht te zijner keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Principaal zijn aan Opdrachtgever verstrekte opdracht, op basis waarvan Opdrachtgever de Opdracht heeft verstrekt aan Opdrachtnemer, geheel of gedeeltelijk mocht intrekken, herroepen en/of beëindigen. Door Opdrachtgever zal in dit geval aan Opdrachtnemer slechts schadevergoeding verschuldigd zijn, indien en voor zover door Opdrachtgever terzake aanspraak op schadevergoeding bij de Principaal kan worden gemaakt.
 2. Beide partijen zijn bevoegd de Opdracht met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan de 
  andere partij, indien: 
  a. aan de andere partij surséance van betaling is verleend., hij zelf zijn faillissement heeft aangevraagd of hij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over 
  zijn vermogen heeft verloren; 
  b. de andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een periode van drie maanden, ofwel vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal duren. Dit recht tot beëindiging van de overeenkomst vervalt indien, voordat er gebruik van is gemaakt, de verbintenis waarvan de nakoming door de overmachtsituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen; 
  c. de andere partij enige wezenlijke verplichting uit deze voorwaarden en/of de Opdracht niet nakomt en na ter zake in gebreke te zijn gesteld nalaat alsnog binnen dertig dagen aan die verplichting te voldoen.
 3. Alle bedragen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is voor de door Opdrachtnemer voorafgaande aan de ontbinding van de Opdracht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op moment van ontbinding direct opeisbaar, onverminderd alle overige rechten die Opdrachtnemer op grond van de Opdracht of deze A.I.O.V. heeft.

Artikel 18 Overmacht

 1. De ene partij is niet aansprakelijk jegens de andere partij voor de niet-nakoming of enige tekortkoming in de nakoming van één of meerdere van zijn verplichtingen uit de Opdracht 
  en/of deze A.I.O.V.. indien en voor zover de niet-nakoming door de ene partij van diens verplichtingen het gevolg is van een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht"), stakingen 
  daaronder begrepen. De met deze verplichtingen van de ene partij corresponderende verplichtingen van de andere partij worden gedurende het voortduren van de overmacht opgeschort.

Artikel 19 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die naar aanleiding van een Opdracht tussen partijen mochten rijzen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de bevoegde rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Deponeren voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Opdracht.

Artikel 21 Overige bepalingen

 1. Partijen zijn alleen gebonden aan afspraken ter zake van de uitvoering van werkzaamheden in aanvulling op deze voorwaarden, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen.
 2. Geen der partijen heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de andere partij.
 3. Alle kennisgevingen met betrekking tot een overeenkomst en deze voorwaarden worden geacht te zijn gegeven op de dag dat zij per aangetekende post met bevestiging van ontvangst, zijn verzonden aan het op het briefpapier van de ontvangende partij vermelde adres.